Case Study: A Visit to the 10 million Trees Project

Cymraeg Isod

A piece by Lowri Jenkins, previous Size of Wales campaign manager.

Mbale is a lush place – in both senses of the word. It is, I suppose my lasting memory of Uganda. The rich red soil and deep green foliage is hypnotic, it’s like I’ve changed the colour contrast on life. It’s also a lush place in the Welsh sense, especially the people who are so friendly and greet you with the warmest of smiles and handshakes.

I visited Uganda just over a month ago to see for myself the good work being undertaken by the 10 Million Trees project. The project is supported by Size of Wales and the Welsh Government and as the name suggests, the project is attempting to plant 10 million trees in the region over the next few years.

The area suffers from high deforestation which leads to threats of flooding and landslides.  With a booming population, and land in demand, trees are cut down for wood for fuel and for agricultural space. But before we point the finger, the area suffers high poverty rates, meaning much deforestation is a last resort. Would you cut down a tree to feed your family? It’s not a matter of good guys planting trees and bad guys cutting them down (although Paul & Rogers who run the project are definitely good guys!), there are all sorts of difficulties and decisions to balance.

Planting trees really helps the region; trees stabilise soil which helps avoid landslips; trees help shade people’s crops from the hot sun; trees provide sustainable supplies of fruit and fuelwood; and most importantly, trees capture masses of CO2 to help tackle climate change.

 

 

 


If you’re like us, you probably think trees are great already, but you may not realise how many people are benefiting from this tree planting project. I met a fair amount of these people, and I’m really excited to share their stories. And gosh there are some stories! It’s amazing how much a small thing like a few trees can make a big difference to people’s lives. Many of these people are already experiencing changes in their weather patterns, due to the changing climate, meaning they struggle to grow as much food as they used to, so these trees are really important.

Some of the tree nursery operators have turned their lives around too, from George who is a double amputee and continues to plant trees, to Annett & her women’s group who now have an income they never had from the trees, and are passionate about protecting the environment – they have a song saying as much!

 

———————————Cymraeg————————————

Ymweld â’r Prosiect 10 Miliwn o Goed

Mae Mbale yn le toreithiog a braf. Mae’n debyg mai dyna sut y byddaf yn cofio Uganda. Mae’r pridd coch cyfoethog a’r dail gwyrdd tywyll yn hypnotig – mae fel pe bai cyferbynnedd lliwiau fy mywyd wedi newid. Mae hefyd yn lle braf yn yr un ffordd â Chymru, yn enwedig y bobl sydd mor gyfeillgar ac yn eich cyfarch â gwen gynnes wrth ysgwyd eich llaw.

Ymwelais ag Uganda tua mis yn ol i weld drosof fy hun y gwaith da sy’n cael ei gyflawnai gan y prosiect 10 Miliwn o Goed. Cefnogir y prosiect gan Maint Cymru a Llywodraeth Cymru ac fel y mae’r enw’n awgrymu, mae’r prosiect yn ceisio plannu 10 miliwn o goed yn yr ardal dros y blynyddoedd nesaf.

 

Mae’r ardal yn dioddef yn sgil datgoedwigo helaeth sy’n arwain at y perygl o lifogydd a thirlithriadau. Gan fod y boblogaeth yn tyfu, a bod galw mawr am dir, mae’r coed yn cael eu torri i gael pren ar gyfer tanwydd ac i greu lle ar gyfer amaethyddiaeth. Ond cyn i ni bwyntio bys, mae’r ardal yn dioddef cyfraddau tlodi uchel, sy’n golygu mai’r dewis olaf yw llawer o’r datgoedwigo. A fyddech chi’n torri coeden i fwydo’ch teulu? Nid yw’n fater o ddynion da yn plannu coed a dynion drwg yn eu torri i lawr (er bod Paul & Rogers sy’n rhedeg y prosiect yn bendant yn ddynion da!), mae pob math o anawsterau a phenderfyniadau i’w cydbwyso.

Mae plannu coed o gymorth gwirioneddol i’r ardal; mae coed yn sefydlogi’r pridd sy’n helpu i osgoi tirlithriadau; mae coed yn helpu i gysgodi cnydau pobl rhag yr haul crasboeth; mae coed yn darparu cyflenwadau cynaliadwy o ffrwythau a choed tanwydd; ac yn bwysicaf oll, mae coed yn dal llawer iawn o CO2 i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

 

Os ydych chi fel ni, rydych siŵr o fod eisoes yn meddwl bod coed yn wych, ond efallai nad ydych yn sylweddoli faint o bobl sy’n cael budd o’r prosiect plannu coed hwn. Cefais gwrdd â llawer iawn o’r bobl hyn, ac rwy’n falch iawn o gael rhannu eu straeon. Ac am straeon! Mae’n anhygoel sut y gall rhywbeth mor fach ag ambell goed wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl. Mae llawer o’r bobl hyn eisoes yn profi newidiadau ym mhatrymau’r tywydd,  o ganlyniad i’r hinsawdd sy’n newid, sy’n golygu eu bod yn cael trafferth i dyfu gymaint o fwyd ag yr oeddent yn arfer ei wneud. Felly mae’r coed hyn yn bwysig iawn.

Mae rhai o’r bobl sy’n rhedeg y planhigfeydd coed wedi trawsnewid eu bywydau hefyd, o George sydd wedi colli dau o’i aelodau ac sydd yn dal i blannu coed, i Annett a’i grŵp menywod sydd bellach yn cynhyrchu incwm nad oedd ganddynt o’r blaen o goed, ac sy’n teimlo’n angerddol ynglŷn a diogelu’r amgylchedd – mae ganddynt gân sy’n pwysleisio hyn!